Etapy formacji

Etapy formacji


Lektorat i akolitat

Posługi lektoratu i akolitatu udziela się odpowiednio na trzecim i czwartym roku studiów seminaryjnych. Właściwe funkcje posługi lektora to czytanie słowa Bożego, wykonywanie psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem podczas liturgii, w niektórych przypadkach przewodniczenie liturgii słowa. Natomiast posługa akolity obejmuje troskę o to wszystko, co dotyczy posługi ołtarza, pomoc niesioną diakonom i kapłanom przy sprawowaniu czynności liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wystawianie i chowanie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość zanoszenia Pana Jezusa chorym.

Profesja wieczysta

Profesja wieczysta , która ma miejsce w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), definitywnie włącza zakonnika do wspólnoty Zgromadzenia.

Święcenia diakonatu

Święceń diakonatu udziela się pod koniec V roku studiów. Właściwe funkcje, wynikające z tych święceń, to proklamacja Ewangelii, głoszenie słowa Bożego, zdobywanie praktyki w organizowaniu i przewodniczeniu liturgii, nauczanie prawd wiary, sprawowanie liturgii godzin, udzielanie sakramentu chrztu św., przygotowywanie ofiary eucharystycznej, rozdzielanie Komunii św., asystowanie przy błogosławieniu małżeństw, przewodniczenie obrzędom pokuty i pogrzebu, służba wspólnocie wiernych poprzez pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym.

Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu są szczytowym momentem formacji seminaryjnej, mającym miejsce po profesji wieczystej i diakonacie. Stanowią one wyjątkowe wydarzenie – zarówno w życiu przyjmującego święcenia, jak i całej wspólnoty seminaryjnej oraz prowincjalnej.